Privacybeleid

TrudyTekst is te bereiken via info@trudyvanrooij.nl, en per post: Dukaat 74, 5283 PL, Boxtel. Het telefoonnummer is bekend bij bestaande klanten.

TrudyTekst vindt de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website belangrijk. Ze houdt zich dus aan de privacywet. Ze doet het volgende om uw privacy te waarborgen.

Google Analytics

TrudyTekst gebruikt Google Analytics voor algemene analyse. Denk bijvoorbeeld aan het aantal keren dat een bepaalde pagina bezocht wordt, en met welke browser. Deze informatie houdt ze anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Dit werkt via cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

TrudyTekst heeft Google Analytics niet toegestaan om verkregen analyse-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Zij heeft advertentiefuncties uitgeschakeld.

Andere mogelijke gegevens via de website

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw bestellingen via de website te verwerken en om uw beleving op deze website te optimaliseren. Om u te beschermen heeft de website van TrudyTekst bewust geen reactieformulieren.

In geval van maatwerk

TrudyTekst levert ook maatwerk. Soms zet zij hierbij – in overleg- een (gratis) softwareprogramma van een andere partij in, welke mogelijk persoonlijke gegevens gebruikt, of gegevens van eindgebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. TrudyTekst zal haar klant hierin steeds zo goed mogelijk adviseren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Rondom de uitvoering van een klus gebruiken we elkaars contactgevens. Deze zijn veelal persoonlijk, denk aan voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden niet alleen gebruikt bij de uitvoering van de klus, maar ook bij het afhandelen van uw betaling en eventuele bestellingen. Ook wanneer er wijzigingen komen in diensten en producten zal TrudyTekst met behulp van deze gegevens contact met u opnemen. TrudyTekst verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. Wanneer de afhandeling van een bestelling van producten van TrudyTekst via een derde partij verloopt, zal TrudyTekst alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn delen met deze partij. Voorafgaand aan het delen van gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bestelling zal TrudyTekst een verwerkingsovereenkomst tekenen met de desbetreffende derde partij.

Journalistieke, artistieke en literaire teksten

TrudyTekst schrijft ook journalistieke, artistieke en literaire teksten. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor dit soort uitdrukkingsvormen. Meer hierover is te lezen in artikel 43 van deze wet (//wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19)

Nieuwsbrief

TrudyTekst heeft een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden met een e-mailadres. U kunt zich op ieder moment uitschrijven door een mail te sturen naar: persoonsgegevens@trudyvanrooij.nl of info@trudyvanrooij.nl.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

TrudyTekst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de klus, of nazorg daarvan. Bankgegevens (zoals bankrekeningnummer) worden 7 jaar bewaard, conform de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonlijke gegevens maximaal 5 jaar na afronding van de klus. Wilt u dat deze laatste gegevens eerder verwijderd worden, dan kan dat natuurlijk. Neemt u daarvoor contact op via persoonsgegevens@trudyvanrooij.nl. Of stuur een brief naar TrudyTekst, Dukaat 74, 5283 PL, Boxtel.

Wat TrudyTekst niet doet

Geautomatiseerde besluitvorming

TrudyTekst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrudyTekst) tussen zit.

Via de website gegevens verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar

De website van TrudyTekst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. TrudyTekst kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. TrudyTekst raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat TrudyTekst zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via persoonsgegevens@trudyvanrooij.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrudyTekst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TrudyTekst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. TrudyTekst maakt gebruik van Mollie voor de verwerking van Transacties en verwerkt in dat kader persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TrudyTekst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij TrudyTekst een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@trudyvanrooij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt TrudyTekst u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. TrudyTekst reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TrudyTekst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe TrudyTekst persoonsgegevens beveiligt

TrudyTekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@trudyvanrooij.nl.

Delen